Algemene voorwaarden Dave Audio Service

Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Dave audio service".
 2. 2. Onder de "koper" of "opdrachtgever" wordt hierna verstaan: de wederpartij van Dave audio service met wie een koop-, bruikleen-, opdracht- (reparatie-) of andere overeenkomst wordt aangegaan.
 3. 3. Onder "consument" wordt hierna verstaan: de koper of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. 4. Onder "reparateur" wordt hierna verstaan: een werknemer in dienst van Dave audio service, die de reparatie behandelt.
 5. 5. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 6. 6. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 7. 7. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met Dave audio service zijn deze algemene voorwaarden exclusief van toepassing.

Artikel 3. - Algemene verkoopvoorwaarden

Toepasselijke bepalingen

 1. 1. Nederlands recht is van toepassing.
 2. 2. Aanbiedingen, offertes e.d. van Dave audio service zijn vrijblijvend en binden Dave audio service niet. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 14 dagen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dave audio service de bestelling/opdracht van de koper bevestigt of feitelijk uitvoert.

Artikel 4. - Kwaliteit

 1. 1. Dave audio service is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Mocht het product niet beantwoorden aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan dezeverwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 2. 2. Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten rechtstreeks aan de fabrikant of tot Dave audio service wenden. Desgevraagd kan Dave audio service daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de importeur.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. 1. Dave audio service blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van het geen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden
 2. 2. Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de contractspartij is overgegaan, zal de contractspartij Dave audio service van de beslaglegging direct schriftelijk in kennis stellen. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten welke de leverancier dient te maken ter zekerstelling van haar eigendommen.
 3. 3. Indien de contractspartij aan enige verplichting niet mocht hebben voldaan en voorts bij ontbinding van de overeenkomst om welke redenen dan ook, zal Dave audio service het recht hebben alle zaken geleverd onder de bestaande overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen en deze zaken zo nodig indien zij aan andere roerende of onroerende zaken zouden zijn bevestigd te demonteren. De contractspartij is verplicht aan een ander zijn volledige medewerking te verlenen om de zaken terstond en op de eerste aanmaning franco, verpakt en onbeschadigd aan leverancier te retourneren alles onverminderd het recht van Dave audio service op schadevergoeding.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (artikel 6 tot en met artikel 10 zijn alleen van toepassing op particulieren).

Bij producten:

 1. 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 7. 6. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 8. 7. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. 8. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. 9. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. 8. De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. 9. De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. 11. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. 12. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. 13. De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. 4. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. 5. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. 16. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. 17. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - Prijzen

Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Dave audio service gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Betalingscondities

 1. 1. Betaling geschiedt contant bij aflevering te worden voldaan of vooraf worden voldaan via factuur deze dient dan te worden overgemaakt op aangegeven bankrekening nummer, tenzij betaling op termijn overeengekomen is. In het laatste geval dient betaling binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden, door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer aangegeven op de factuur. Bovenstaande termijn geldt als een fatale termijn. Bij overschrijding is 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd, gerekend van de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling. Bij betaling per bank geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van Dave audio service
 2. 2. Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Dave audio service bevoegd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, ook als deze een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die Dave audio service dient te maken ter inning van haar vordering op de koper met een minimum van 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Artikel 13 - Overmacht

 1. 1. Voor zover Dave audio service tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de contractspartij na te komen door een oorzaak welke buiten de schuld van Dave audio service ligt en noch krachtens wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Dave audio service komt is Dave audio service gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. 2. Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als vermeld in artikel eigendomsbehoud verdere nakoming van de overeenkomst op Dave audio service een onredelijke zware last legt heeft Dave audio service het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Onder de omstandigheden als hiervoor genoemd in artikel 13 vallen onder meer bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertragingen bij leveringen aan leverancier, molest, aardbeving, oorlog, brand, waterschade of storingen in de levering.

Artikel 14 - Transport en overgang van risico

 1. 1. Vanaf het tijdstip dat levering plaatsvindt zoals bedoeld in artikel leveringen en levertijd. draagt de contractspartij het risico voor de door hem gekochte zaken.
 2. 2. De contractspartij is gehouden een verzekering af te sluiten tegen het risico van schade aan de zaken vanaf het tijdstip van levering daarvan.
 3. 3. Voor zover Dave audio service zorgdraagt voor transport van de zaken is de contractspartij verplicht Dave audio service in de gelegenheid te stellen terstond bij aankomst van het transport de zaken te lossen. Mogelijk met de lossing samenhangende kosten zijn, voor zover de contractspartij Dave audio service niet in staat stelt direct na aankomst de zaken te lossen voor rekening van de contractspartij.

Artikel 15 - Leveringen en levertijd

 1. 1. Levertijden van Dave audio service zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen.
 2. 2. Zaken gelden als geleverd wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan aan de contractspartij zijn overhandigd of voor verzending gereed zijn en Dave audio service de contractspartij daarvan in kennis heeft gesteld. De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken. De levertijd van Dave audio service wordt verlengd met de duur van de vertraging aan de zijde van de contractspartij die ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de contractspartij aan verplichtingen jegens de leverancier.
 3. 3. Overschrijding door de Dave audio service van de levertijd geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. Voort geeft de overschrijding van de levertijd mits deze overschrijding een redelijke duur niet overschrijdt aan de contractspartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 4. 4. Voor zover de contractspartij na sommatie zijdens Dave audio service in gebreke blijft om mee te werken aan het in ontvangst nemen van zaken vormt zulks een tekortkoming aan de zijde van de contractspartij als gevolg waarvan de contractspartij schadeplichtig wordt jegens Dave audio service voor schade waaronder maar niet beperkt tot de kosten van opslag van de te leveren zaken. Wanneer de bestelde zaken na het verstrijken van de afgesproken levertermijn niet worden afgenomen, staan zij ter beschikking van de contractspartij en zijn voor zijn rekening en risico opgeslagen bij Dave audio service.

Artikel 16 - Garantie

 1. 1. Dave audio service verleent op haar verkochte en geleverde zaken alleen garantie, indien en voor zover deze haar door haar leverancier wordt verleend.
 2. 2. Dave audio service staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door haar verkochte en geleverde zaken. Indien de contractspartij voordat hij een beroep doet op garantie herstellingen of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of door derden doet verrichten, dan wel indien de contractspartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieaanspraak. De contractspartij zal geen betaling kunnen weigeren op grond van het feit, dat leverancier haar garantieverplichtingen nog niet of nog niet ten volle is nagekomen.
 3. 3. Op garantieverlening door Dave audio service kan slechts de contractspartij van leverancier aanspraak maken. Derden waaronder kopers van contractspartij kunnen geen rechten aan de garantie ontlenen.
 4. 4. Uitgesloten van garantie is schade ontstaan door:
 • water en/of andere vloeistoffen die op het spanplafond neerkomen en/of er zich ophouden;
 • uitzonderlijke slijtage, vervuiling, en/of beschadiging ten gevolge van oneigenlijk gebruik (mechanische beschadigingen);
 • schade ontstaan door vacuümvorming en/of drukvorming ten gevolge van luchtverplaatsing apparatuur (afzuiginstallaties, etc.) of thermische lekkage;
 • schade ten gevolge van natuurrampen, brand, oproer, oorlog etc.;
 • het niet of niet goed uitvoeren van de door leverancier geadviseerde reparaties en/of aanpassingen in bovenliggende plafonds en/of nevenliggende wanden;
 • onvakkundige plaatsing, behoudens voor zover plaatsing is verricht door leverancier of plaatsing verricht door niet door Polyplafond gecertificeerde/opgeleide monteurs.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. 1. Behoudens opzet of grove schuld zijdens leverancier of door haar ingeschakelde derden is leverancier nimmer aansprakelijk voor schade door de contractspartij geleden verband houdend met door leverancier geleverde zaken.
 2. 2. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Dave audio service beperkt tot het geen waartoe leverancier zich krachtens de garantiebepaling van artikel 16 heeft verbonden.
 3. 3. Dave audio service is nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd.
 4. 4. Voor vergoeding komen niet in aanmerking: bedrijfsschade, schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten, letselschade, schade veroorzaakt door leverancier ingeschakelde derden.
 5. 5. Dave audio service is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze zijn bestemd.

Artikel 18 - Klachten                                                                         

 1. 1. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de Dave audio service te worden ingediend.
 2. 2. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 3. 3. Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de aflevering.   
 4. 4. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen              

waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van Dave audio service aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is Dave audio Service bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.      

Artikel 19 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dave Audio Service partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Dave Audio Service is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dave Audio Service het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene Reparatievoorwaarden

In geval van een overeenkomst tot reparatie gelden de hierboven opgenomen artikelen 1 tot en met 19 voor zover deze relevant zijn en er hieronder niet van wordt afgeweken met dien verstande dat voor koper tevens opdrachtgever gelezen dient te worden.

Artikel 1- Klachten van apparaat                                                                                       

 1. 1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klacht die de klant meld. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn vermeld. Met de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die schriftelijk of mondeling zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden alle door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld. Het risico van waardevermindering of tenietgaan van de reparatie gegeven zaken blijft bij de opdrachtgever.
 2. 2. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Dave audio service en betaalt dan alleen de eventuele gemaakte kosten van de onderdelen zoals vermeld op factuur, Dave audio service maakt geen gebruik van onderzoekskosten. Dave audio service stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen als er onderdelen zijn betaald blijven deze in product aanwezig.   

Artikel 2 - Doorsturen naar importeur

Dave audio service behoudt zich het recht voor, indien dit noodzakelijk is, de in reparatie gegeven zaak zonder voorafgaande mededeling ter reparatie door te sturen naar de importeur c.q. fabrikant

 1. 1. Mocht de levering van onderdelen door derden de reparatie onmogelijk maken binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.   
 2. 2. Geschatte kosten en de duur van de reparatie op verzoek van de opdrachtgever geeft de reparateur vooraf een prijsopgave en een opgave van de verwachte reparatieduur. De opgegeven prijs en termijn worden uitsluitend bij benadering opgegeven.

Artikel 3 - Kwaliteit                                                        

 1. 1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Dave audio service de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
 2. 2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.                                                                     
 3. 3. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de hoeveelheid vervangen onderdelen.

Artikel 4 - Vervangend product                                                                        

Partijen regelen onderling of en/of onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Artikel 5 - Prijs                                                                                  

De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.                            

Artikel 6 - Garantie                                                        

 1. 1. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de factuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. 2. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie;   
 3. a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 4. b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.                                                                      
 5. c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
 6. d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Artikel 7 - Openstaande factuur/ niet opgehaalde producten

Indien de klant na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde factuur bedrag te voldoen. Is Dave audio service gerechtigd het product te verkopen of te vernietigen na drie maanden na de factuurdatum. Het verschuldigde bedrag zal Dave audio service uit op de opbrengst te verhalen c.q. bij de klant te innen. Dave audio service zal direct na reparatie de klant (schriftelijk) informeren dat het product kan worden opgehaald . Deze regeling is tevens van toepassing als een klant in gebreke blijft bij het ophalen van een product na het voldoen van de factuur.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Dave audio service is niet aansprakelijk voor de schade die bij reparatie aan de in reparatie gegeven en zaak ontstaat, behoudens voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de reparateur. De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 17. geldt hier onverkort.


Laatste wijziging: januari 2020